Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Northmill Bank AB (CREDIGO), org. nr. 556709-4866

Adress

Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm

Telefon

08-371 666

E-post

info@credigo.se

Webbadress

www.credigo.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Kontokredit

Det sammanlagda kreditbeloppet 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

Kreditgränsen bestäms individuellt och är 10 000 kr, 15 000 kr, 20 000 kr, 25 000 kr eller 30 000 kr.Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Krediten kan fritt utnyttjas, helt eller delvis, inom outnyttjat kreditutrymme upp till för kunden gällande kreditgräns och är tillgänglig omgående efter godkännande av uttag.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Krediten ska återbetalas genom månadsvisa avbetalningar. Kunden väljer själv att betala hela sin skuld (utestående kapitalbelopp, räntor och avgifter) eller ett lägre belopp, dock alltid minst det lägsta beloppet att betala enligt nedanstående tabell:

Kreditgräns

Lägst att betala/månad

10 000 kr

850 kr

15 000 kr

1 250 kr

20 000 kr

1 450 kr

25 000 kr

1 650 kr

30 000 kr

1 750 kr

Lägsta belopp att betala beror alltså på vilken kreditgräns som beviljats och ska betalas även om det utnyttjade kreditbeloppet är lägre än kreditgränsen. 


Om skulden vid avisering understiger lägra belopp att betal enligt ovan, uppgår återbetalningsbeloppet till hela skulden (utestående kapitalbelopp, räntor och avgifter).

Förfallna räntor, avgifter och andra kostnader avräknas innan avräkning på kapitalskulden sker.

Det totala belopp som du ska betala


Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

Det totala belopp som kunden ska betala beror på hur kontokrediten utnyttjas. 

Nedan följer ett exempel på totala belopp att betala baserat på att hela kreditbeloppet upp till kreditgränsen utnyttjas vid ett tillfälle och därefter återbetalas med lika stora belopp under tolv månader.

Utnyttjat kreditbelopp

Totalt belopp att betala

10 000 kr

11 438 kr

15 000 kr

16 993 kr

20 000 kr

22 549 kr

25 000 kr

28 104 kr

30 000 kr

33 659 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet 

Krediträntan beror på vilken kreditgräns som beviljats och framgår av följande tabell.

Kreditgräns

Nominell årsränta

10 000 kr

19,9 %

15 000 kr

19,9 %

20 000 kr

19,9 %

25 000 kr

19,9 %

30 000 kr

19,9 %

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. 


Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Den effektiva räntan beror på vilken kreditgräns som beviljats och framgår av följande tabell.

Kreditgräns

Effektiv ränta

10 000 kr

28,8 %

15 000 kr

26,4%

20 000 kr

25,3%

25 000 kr

24,6%

30 000 kr

24,1%

Uppgifterna om den effektiva räntan i tabellen ovan baseras på att hela kreditbeloppet upp till kreditgränsen utnyttjas vid ett tillfälle. Den effektiva räntan är beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer. 

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:  • en försäkring som säkrar krediten, eller
  • någon annan kompletterande tjänst?

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända för kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.  

Nej

Nej

Härtill hörande kostnader:

Nej

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Kunden debiteras en avgift om 295 kr per uttag. 

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Ändring av räntesatsen

Kreditgivaren har rätt att ändra den räntesats som gäller för kreditavtalet. Ändring av räntesatsen till kundens nackdel får endast ske i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för kreditgivaren och andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när låneavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa detta avtalsvillkor om ränteändring på samma sätt till kundens förmån som till kundens nackdel. Ändrad räntesats meddelas kunden innan ändringen träder i kraft. Vid ändring av räntesatsen beräknas räntan efter den nya räntesatsen från den dag som ändringen träder i kraft.

Ändring av kostnader med anledning av krediten

Om kreditgivarens kostnader med anledning av krediten ökar har kreditgivaren rätt att höja avgifterna, inklusive avgifter som tidigare varit noll. Oavsett om kreditgivaren höjer, sänker eller låter en avgift vara oförändrad får avgiften högst motsvara kreditgivarens kostnader. Ändrade avgifter meddelas kunden innan ändringen träder i kraft. 

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Kreditgivaren har rätt att påföra kunden dröjsmålsränta beräknad efter en årlig räntesats om 29 procent på det förfallna beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker. 

Förseningsavgift om 190 kr. 

Kostnader om 60 kr vid skriftlig betalningspåminnelse och om 180 kr vid inkassokrav enligt 5 § inkassolagen.

Kostnader för lagstadgade ersättningar vid ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Rättegångskostnader vid tvist i domstol.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar

Ja


Kunden ska vid utnyttjande av ångerrätten återbetala eventuellt uttaget kreditbelopp jämte upplupen ränta, men är i övrigt inte skyldig att betala någon ersättning för frånträdandet av kreditavtalet.    

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst

Ja


Kunden ska vid återbetalning av krediten i förtid betala upplupen avtalad ränta, men är inte skyldig att betala ränteskillnadsersättning eller ersätta några andra kostnader med anledning av den förtida återbetalningen.  

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.  

Kreditgivaren iakttar dessa bestämmelser. 

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tiden för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Kunden kan få ett utkast till kreditavtal genom att kontakta kreditgivarens kundtjänst på telefon 08-371 666, via Mina Sidor eller med e-post till info@credigo.se.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a. Beträffande kreditgivaren

Registrering 

Northmill Bank AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556709-4866 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 044012.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

b. Beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten

Kunden har enligt konsumentkreditlagen rätt att inom 14 dagar från dagen då låneavtalet ingicks frånträda avtalet (ångerrätt) genom att sända eller lämna ett meddelande om detta till kreditgivaren. Ett sådant meddelande kan bl a lämnas till kundtjänst på telefon 08-371 666 eller e-post info@credigo.se eller lämnas eller skickas per brev till Northmill Bank AB, Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm.


Om kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen ska kunden snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kunden sände eller lämnade sitt meddelande till kreditgivaren betala tillbaka utnyttjat kreditbelopp med tillägg för upplupen ränta. Kunden ska betala upplupen ränta för det antal dagar som kunden haft tillgång till kreditbeloppet.


Om kunden inte utnyttjar sin ångerrätt inom ångerfristen om 14 dagar förlorar kunden rätten att frånträda kreditavtalet med stöd av ångerrätten. Kunden har dock kvar möjligheten att när som helst säga upp kreditavtalet och/eller återbetala krediten, helt eller delvis, i förtid. 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol

Svensk lag är tillämplig på låneavtalet, dock ej svenska lagvalsregler. 


Svensk allmän domstol är behörig att pröva tvist med anledning av låneavtalet. Om kunden vid tiden för talans väckande inte har hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen ska kreditgivaren även ha rätt att väcka talan vid behörig domstol i det land där kunden har sin hemvist eller där kunden har tillgångar. 

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med kundens samtycke har kreditgivaren för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

c. Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

Vid klagomål bör kunden i första hand vända sig till kreditgivarens kundtjänst. Om kunden inte är nöjd med de besked eller beslut som lämnas av kundtjänst kan kunden vända sig till kreditgivarens klagomålsansvarige. Omständigheterna utreds skyndsamt och återkoppling till kunden sker i regel inom 14 dagar. Närmare anvisningar om vilka uppgifter klagomål bör omfatta och hur kreditgivaren hanterar klagomål finns på www.credigo.se. Där finns också kontaktuppgifter till den klagomålsansvarige. 

Vid tvist mellan parterna kan kunden i många fall vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få till stånd en kostnadsfri prövning. Allmänna Reklamationsnämnden har följande postadress.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Ytterligare kontaktuppgifter till Allmänna reklamationsnämnden finns på arn.se. Allmänna reklamationsnämndens avgöranden är inte rättsligt bindande, men kreditgivarens policy är att följa nämndens avgörande. Om kreditgivaren bedömer att en tvistefråga är av principiell betydelse kan bolaget dock komma att påkalla prövning av tvisten i allmän domstol. 

 

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...