Hur mycket vill du låna?

 • Kreditbelopp:
 • Lägst att betala / månad:

Credigo Utgiftsskydd (Northmill AB) frivillig gruppförsäkring

Innehåll

1. Ordlista

1.1 Ordlista – Definitioner

2. Allmänna bestämmelser
2.1 Om gruppförsäkringsavtal
2.2 Försäkringsgivaren
2.3 Gruppförsäkring och försäkringsavtal 2.4 Ändring av försäkringsavtal

2.5 Försäkringsvillkor
2.6 När försäkringsgivarens ansvar börjar
2.7 Premier och betalning av premier
2.8 Premiebefrielse
2.9 Återupptagande
2.10 Rätten att ändra dig
2.11 Överföring
2.12 När försäkringen upphör att gälla
2.13 Utökat skydd
2.14 Förlängd försäkring
2.15 Skyldighet att lämna uppgifter
2.16 Begränsningar
2.17 Tidpunkt för utbetalning och räntevillkor 2.18 Hantering av personuppgifter
2.19 Gemensamt register över ersättningsanspråk

3. Särskild information om Utgiftsskyddet

3.1 Syftet med Utgiftsskyddet
3.2 Försäkringshändelser som ger dig rätt till ersättning 3.3 Rätt till ersättning
3.4 Utbetalning
3.5 Så här begär du ersättning

4. Begränsning av försäkringsgivarens ansvar

4.1 Felaktig eller ofullständig information
4.2 Symptomklausul
4.3 Särskilda undantag i händelse av arbetslöshet
4.4 Graviditet
4.5 Giltighet i utlandet
4.6 Medvetet vållande av försäkringsskada
4.7 Självmord
4.8 Undantag för professionellt deltagande i sporter och tävlingar
4.9 Brottsliga handlingar och påverkan av alkohol eller droger
4.9 Undantag när det gäller terrorism och massförstörelse
4.11 Deltagande i krig eller vistelse i ett land utanför Sverige där krig eller politiska oroligheter råder

5. Om vi inte kan komma överens

2

1. Ordlista
1.1Ordlista – Definitioner

Arbetsoförmåga
När du som är försäkrad får din arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom eller olycksfall och har rätt till sociala försäkringar. Om inget annat uttryckligen anges, bedöms nedsättningen i enlighet med kap. 7, avsnitt 3, i socialförsäkringsbalken och socialförsäkringslagen (2010:110). För att bedöma om du har rätt till ersättning kan försäkringsgivaren kräva att du genomgår en undersökning av en särskilt utsedd läkare.

Valfri gruppförsäkring
En försäkring som du kan välja att ansöka om.

Fullt kapabel att arbeta
För att du som försäkrad ska anses fullt kapabel att arbeta, måste du kunna utföra ditt vanliga arbete och du får inte vara registrerad som sjuk på något sätt; du får inte ha beviljats sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller rehabiliteringsbidrag, tidsbegränsad eller permanent sjukersättning eller liknande ersättning på grund av arbetsoförmåga. Du får inte heller ta emot löpande eller uppskjuten livränta på grund av arbetsskada eller ha en subventionerad anställning.

Den försäkrade
Den person vars liv eller hälsa försäkringen omfattar.

Försäkringsbrev
Ett försäkringsbrev utfärdas så fort en försäkring har beviljats, ändrats eller förnyats och det innehåller uppgifter om vilka försäkringar som du har valt att ta ut, de väsentliga rättigheterna och skyldigheterna i försäkringen och viktiga begränsningar av försäkringsskyddet.

Försäkringsavtal
Det avtal som gäller för varje enskild persons försäkring och som omfattar ansökan om försäkring, tillämpliga försäkringsvillkor, det senaste försäkringsbrevet och ytterligare obligatoriska regler i försäkringsavtalslagen och svensk lag i allmänhet.

Försäkringsbelopp
För fullständig arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet är försäkringsbeloppet det valda månatliga försäkringsbeloppet som avtalats med Credigo (Northmill AB), dock inte mer än 8 000 kronor per månad.

Vid dödsfall utgör försäkringsbeloppet det månatliga försäkringsbeloppet multiplicerat med 12.

Grupp som har rätt till försäkring
De personer som ingår i en förutbestämd grupp och som är berättigade att vara med eller ansöka om en gruppförsäkring (exempelvis anställda vid ett visst företag). Strukturen för gruppen som har rätt till försäkring bestäms i gruppförsäkringsavtalet (se nedan).

Försäkringstagaren
Försäkringstagaren är den gruppmedlem som ansökt om och beviljats försäkring.

Försäkringsgivaren

3

Försäkringsgivaren i händelse av arbetslöshetär Maiden General Försäkrings AB, registrerade i Sverige 516403-1003.

Försäkringsgivaren förlivförsäkringoch arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, registrerade i Sverige 516406-0468.
I dessa försäkringsvillkor kallas försäkringsgivarna gemensamt för ”försäkringsgivaren”.

Förmånstagare
Förmånstagare till livförsäkringen är;
I första hand make, maka, sambo eller registrerad partner, i andra hand den försäkrades arvingar.

Gruppföreträdare
Företaget, organisationen eller föreningen som har ingått ett gruppförsäkringsavtal med försäkringsgivaren, i detta fall Credigo (Northmill AB).

Gruppförsäkringsavtal
Avtalet mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren som reglerar täckningen som gruppmedlemmarna kan ansöka om. Ett giltigt gruppförsäkringsavtal är en förutsättning för att det ska vara möjligt att ingå individuella gruppförsäkringsavtal. Gruppförsäkringsavtalet innehåller bestämmelser om den tidigaste tidpunkten då försäkringen börjar gälla, hur premierna ska betalas, vem som tillhandahåller information om försäkringen till den försäkrade gruppen osv.

Gruppmedlem
Gruppmedlemmar är alla personer som tillhör den grupp som har rätt till försäkring enligt gruppförsäkringsavtalet.

Karenstid
Den period för vilken
​ ​försäkringen måste vara giltig och den sjukdomsperiod som måste gå innan en försäkrad person har rätt till försäkringsersättning. Karenstiden är 30 dagar för fullständig arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet.

Kvalifikationsperiod
Den period för vilken
​ ​den försäkrade måste ha täckning och ha betalat en försäkringspremie för att vara berättigad till försäkringsersättning i händelse av fullständig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet. För fullständig arbetsoförmåga är kvalifikationsperioden 30 dagar och för ofrivillig arbetslöshet 120 dagar.

Ofrivillig arbetslöshet
Innebär att försäkringsgivaren för arbetslöshetsersättning kan bevilja ersättning efter gällande antal väntedagar i enlighet med lagstiftningen. Du får inte ha lämnat ditt arbete utan en giltig anledning eller avskedats från ditt arbete av personliga skäl. Orsaken till arbetslösheten får inte vara sådan att försäkringsgivaren för arbetslöshetsersättning kan neka dig ersättning.

Olycksskada
En ofrivillig kroppsskada orsakad av en plötslig, yttre händelse. Händelsen måste vara oförutsedd och ha inträffat vid en identifierbar tidpunkt på en identifierbar plats.

Prisbasbelopp
Basbeloppet som fastställs årligen i enlighet med kapitel 2 (avsnitt 7 i socialförsäkringsbalken).

Sjukdom

4

En försämring av ditt hälsotillstånd som inte kan anses utgöra en olycksskada och som bevisligen har försämrat din fysiska och/eller psykiska funktion. Sjukdom inkluderar inte frivilliga kroppsskador. Sjukdomen anses ha uppstått den dag då försämringen kan påvisas och har fastställts av en läkare.

Sjukhusvård
Behandling som ges till en patient som har varit inskriven på en vårdinrättning för minst en natt. Sjukhusvård avser inte frånvaro från arbetet.

Sjukdomsperiod
Oavbruten period under vilken den försäkrade är arbetsoförmögen.

Slutlig ålder
Försäkringen upphör när den försäkrade uppnår den slutliga åldern i försäkringen.

Symptomklausul
Försäkringsersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning eller dödsfall om symptomen fanns innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har blivit giltig. En försäkrad som inte har fått någon behandling eller haft några symptom under en sammanhängande period på minst tolv månader omedelbart före det att ersättningsanspråket lämnades in beviljas ersättning för skador som annars inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

2. Allmänna bestämmelser

2.1 Om gruppförsäkringsavtal
Grupp som har rätt till försäkring
Den som är eller har varit kund hos Credigo (Northmill AB). Credigo (Northmill AB) är gruppföreträdare för Utgiftsskyddet.

Dessa försäkringsvillkor beskriver i detalj olika delar av försäkringsavtalet och innehåller information om omfattningen av försäkringsskyddet, när försäkringen börjar gälla, hur försäkringen kan förlängas, när den kan sägas upp samt när och hur premierna ska betalas. När försäkringen har tecknats får du ett försäkringsbrev som beskriver vilka delar av försäkringen som du har täckning för.

2.2 Skatteregler
Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att belopp som betalas ut inte är föremål för inkomstskatt och att premierna inte är avdragsgilla.

2.3 Gruppförsäkring och försäkringsavtal

Gruppförsäkringsavtalet reglerar den grupp som har rätt till försäkring, försäkringens omfattning, tidigaste giltighetsdatum, förlängning, ändringar och uppsägning. Om försäkringsavtalet sägs upp av gruppföreträdaren, upphör försäkringen att gälla för samtliga försäkrade vid den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock ej tidigare än 1 månad från uppsägningen.

Det som anges i försäkringsavtalet gäller för försäkringen. Försäkringen är baserad på de uppgifter som du som försäkrad har gett till försäkringsgivaren. Försäkringen är giltig i en månad i taget. Försäkringen förnyas månadsvis, såvida den inte sägs upp av gruppföreträdaren, den försäkrade eller försäkringsgivaren. Reglerna i försäkringsavtalslagen (FAL) och svensk lag i allmänhet tillämpas på försäkringsavtalet.

2.4 Ändring av försäkringsavtal

5

I samband med att försäkringen förnyas har försäkringsgivaren rätt att meddela nya försäkringsvillkor och att ändra premien. Det kommer emellertid inte att ske några ändringar under de första 12 månaderna efter det att försäkringen tagits ut.

Du meddelas skriftligen 90 dagar innan försäkringsvillkor eller premier ändras.
Om villkoren i avtalet har ändrats på grund av en lagändring, ändring av bestämmelser eller myndighetsföreskrifter, har försäkringsgivaren rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringsperioden. En ändring som beror på ändringar i lagstiftning eller myndighetsföreskrifter träder i kraft omedelbart.

2.5 Försäkringsvillkor
Ett villkor för att kunna teckna försäkringen är att alla kriterier nedan uppfylls:

 • ●  du är eller har varit kund hos Credigo (Northmill AB)

 • ●  duharfyllt18årmeninte65år

 • ●  vid ansökningstillfället har du varit fast anställd sedan minst 6 månader i följd med en arbetstid på minst

  17 timmar per vecka,eller

 • ●  du är egenföretagare och tillhör en erkänd arbetslöshetskassa

 • ●  du är fullt kapabel att arbeta

 • ●  du är bosatt och folkbokförd i Sverige samt registrerad hos försäkringskassan och vid

  ansökningstillfället är du inte medveten om någon förestående uppsägning

  2.6 När försäkringsgivarens ansvar börjar

  Ansvaret för en försäkring börjar inte förrän dagen efter det att din försäkringsansökan har tagits emot av Credigo (Northmill AB) i egenskap av gruppföreträdare. En förutsättning för att försäkringsansvaret ska börja gälla är att de fullständiga ansökningshandlingarna har tagits emot och att alla regler i enlighet med punkt 2.5 är uppfyllda.

  2.7 Premier och betalning av premier

  Premien beräknas för 1 månad i taget och bestäms med hänsyn till gruppens sammansättning, t.ex. kön, ålder, aktuella premieavgifter och relevanta regler för riskbedömning. Varje grupp har ett gemensamt förnyelsedatum varje månad för alla försäkringar. Storleken på premien visas när försäkringen tecknas. Premien betalas till Credigo (Northmill AB) i egenskap av gruppföreträdare. Credigo (Northmill AB) vidarebefordrar premierna till försäkringsgivarna.

  Premie för ny försäkring
  Premien skall betalas på försäkringens förfallodatum. Avisering om premiebetalning vid längre betalningstermin än 1 månad skall ske senast 30 dagar innan försäkringens förfallodatum. Vid premietermin om 1 månad skall premien betalas på förfallodatumet utan särskild avisering.

  Om premien inte betalas i rätt tid har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen. Upphävandet träder i kraft 14 dagar efter det att uppsägningen meddelats skriftligen om premien inte har betalats inom denna period.

  Om du som försäkrad inte har kunnat betala premien på grund av särskilda förhinder (allvarlig sjukdom, pension eller lön har inte tagits emot eller liknande, oförutsedda hinder) kan en betalningsfrist förlängas i högst 3 månader. Om förseningen beror på förseningar hos försäkringsförmedlare kan uppsägningen inte träda i kraft förrän en vecka efter det att den försäkrade fick reda på förseningen.

  2.8 Premiebefrielse
  Premiebefrielse ingår inte i försäkringen.

  2.9 Återupptagande

6

Om försäkringen har upphört att gälla kan den återupptas i sin tidigare omfattning om premien betalas inom 3 månader från den dag försäkringen upphörde att gälla på grund av utebliven premiebetalning. Försäkringen kommer då återigen att gälla dagen efter den dag då premien betalades. Försäkringen kan inte återupptas om det är den första premien som inte betalats, det gäller bara efterföljande premieperioder eller förnyade försäkringar.

Om försäkringen återupptas täcker den inte försäkringsärenden som inträffade under den tid då försäkringen inte var giltig, den gäller inte heller försäkringsärenden som uppstår efter det att försäkringen återupptagits men som orsakats av händelser som inträffade när försäkringen inte var giltig. Försäkringsgivarens ansvar börjar inte förrän dagen efter den dag då premien betalades.

2.10 Rätten att ändra dig

Efter det att du har fått försäkringshandlingarna kan du som försäkrad ändra dig inom 30 dagar när det gäller kontrakt som har ingåtts på distans. Om du som försäkrad ändrar dig, måste du meddela gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren skriftligen.

2.11 Överföring
Denna försäkring kan inte överföras eller användas som säkerhet.

2.12 När försäkringen upphör att gälla
Gruppförsäkringen gäller bara fram till att du fyller 65 år (slutlig ålder).

Gruppförsäkringen upphör att gälla före detta om:

 • ●  försäkringen sägs upp av dig eller försäkringsgivaren

 • ●  gruppförsäkringsavtalet upphör att gälla efter uppsägning av gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren

 • ●  du som försäkrad flyttar utomlands och inte längre omfattas av försäkringskassan i Sverige.

  Den försäkrades rätt att säga upp försäkringen
  Som försäkrad har du rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar effekt när du önskar. Försäkringsgivaren är dock berättigad till premien för den period för vilken försäkringen var giltig. Uppsägningen måste ske skriftligen.

  Försäkringsgivarens rätt att säga upp försäkringen
  Försäkringsgivaren har endast rätt att säga upp försäkringen
  under försäkringsperiodenom premien inte har betalats (se ovan under ”Premier och betalning av premier”) eller om du har lämnat falska uppgifter som har lett att du felaktigt beviljats försäkring. Dessutom har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen skriftligen med 90 dagars varsel. Detta påverkar inte eventuella anspråk som behandlas.

  Gruppföreträdarens rätt att säga upp gruppförsäkringsavtalet
  Gruppföreträdaren har rätt att säga upp gruppförsäkringen i enlighet med det som har avtalats med försäkringsgivaren. En sådan uppsägning innebär att alla gruppförsäkringar upphör att gälla vid den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock ej tidigare än en månad från den dag då uppsägningen skedde. Detta påverkar inte eventuella anspråk som behandlas.

  2.13 Utökat skydd
  Försäkringsskyddet kan utökas upp till maximalt 8.000 kr/mån.

  2.14 Förlängd försäkring
  Försäkringsskyddet kan inte förlängas efter uppnådd slutålder.

  2.15 Skyldighet att lämna uppgifter

7

Du som ansöker om försäkring är skyldig att lämna uppgifter i ansökan som kan vara av betydelse för frågan om försäkring beviljas eller förnyas. Du är skyldig att lämna korrekta och fullständiga svar på frågorna.

2.16 Begränsningar

Enligt försäkringsavtalslagen måste en person som vill ha ersättning anmäla detta inom tio år från den tidpunkt då den omständighet som berättigar till ersättning i enlighet med försäkringsavtalet inträffade. Om en person som vill ha försäkringsersättning ansökt om detta inom den tidsperiod som anges ovan, är tidsfristen för överklagan alltid minst sex månader från det att försäkringsbolaget har meddelat att det har fattat ett slutgiltigt beslut i frågan.

2.17 Tidpunkt för utbetalning och räntevillkor

När du har rätt till försäkringsersättning sker en utbetalning inom 30 dagar, förutsatt att du som försäkrad har:

 • ●  vidtagit och uppfyllt de åtgärder som krävs för att försäkringsersättningen ska betalas

 • ●  tillhandahållit de rapporter och den dokumentation som rimligen kan begäras för att fastställa

  försäkringsgivarens ersättningsansvar.

  Om betalning sker senare än vad som anges ovan, kommer dröjsmålsränta att betalas i enlighet räntelagstiftningen. Försäkringsgivaren ansvarar inte för förluster som kan uppstå om bedömningen av försäkringsanspråket eller betalningen fördröjs. Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på en händelse som anges i ”Begränsningar” eller ”Force Majeure”.

  2.18 Hantering av personuppgifter

  De uppgifter som du ger försäkringsgivaren kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Dina personuppgifter kommer att hanteras så att försäkringsgivaren kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med försäkringsavtalet, lagstiftningen och myndigheternas bestämmelser. Informationen kan också användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera produkter och tjänster. Uppgifterna kan användas för att tillhandahålla information om försäkringsgivarens produkter och tjänster.

  Personuppgifter kan lämnas ut till andra företag som försäkringsgivaren samarbetar med inom och utanför EU och EES för ändamålen som anges ovan.
  Försäkringsgivaren kan spela in eller på annat sätt dokumentera enskilda personers kommunikation med företaget.

  Om du vill ha information om vilka personuppgifter som försäkringsgivaren hanterar om dig, har du rätt att få sådan information årligen. Du måste i så fall lämna in en skriftlig ansökan till: Personuppgiftsansvarig, First Insurance, Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg.

  Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om du upptäcker att de är felaktiga. Du har även rätt att skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

  2.19 Gemensamt register över ersättningsanspråk

  När du begär ersättning kan det registreras i försäkringsbranschens gemensamma register över ersättningsanspråk (GSR). Vi får sedan information om vilka ersättningsanspråk du har anmält tidigare och vilka som har registrerats. Detta gäller även anspråk som anmälts till andra försäkringsbolag.

  GSR AB hanterar personuppgifterna i GSR-registret.

3. Särskild information om Utgiftsskyddet

3.1 Syftet med Utgiftsskyddet

8

Syftet med Utgiftsskyddet är att genom Credigo (Northmill AB) ge den person som har beviljats en försäkring ett finansiellt skydd för att täcka fasta kostnader i händelse av arbetsoförmåga, arbetslöshet eller död. Exempel på sådana fasta kostnader kan vara hyra eller bostadsrättsavgift för bostad, hemförsäkring, telefon/internet/TV, hushållsel, vatten och värme, hyra för parkeringsplats, fordonsskatt etc.

3.2 Försäkringshändelser som ger dig rätt till ersättning

Utgiftsskyddet omfattar följande händelser:

 • ●  fullständig arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom

 • ●  ofrivillig arbetslöshet död

  Försäkringen är en fullständig försäkring även om det gäller olika försäkringshändelser och det går därför inte att utelämna några delar av försäkringen.

  Fullständig arbetsoförmåga
  Om du som försäkrad blir helt arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller sjukdom under försäkringsperioden kan ersättning betalas ut till 1/30 av försäkringsbeloppet per dag när du är helt oförmögen att arbeta. Försäkringsbeloppet för fullständig arbetsoförmåga utgör det överenskomna försäkringsbeloppet, dock inte mer än 8 000 kronor per månad.
  Det maximala beloppet gäller oberoende av om den försäkrade har tecknat ett eller flera försäkringsavtal. Det går inte att få ersättning för arbetslöshet och arbetsoförmåga samtidigt.

  Ofrivillig arbetslöshet
  Om du som försäkrad under försäkringsperioden drabbas av ofrivillig arbetslöshet och uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen samt är registrerad som arbetssökande hos arbetsförmedlingen kan ersättning betalas till 1/30 av försäkringsbeloppet per dag. Försäkringsbeloppet för ofrivillig arbetslöshet utgör det överenskomna försäkringsbeloppet, dock inte mer än 8 000 kronor per månad. Det maximala beloppet gäller oberoende av om den försäkrade har tecknat ett eller flera försäkringsavtal. Det går inte att få ersättning för arbetslöshet och arbetsoförmåga samtidigt.

  Dödsfalls-/livförsäkring
  Om du som försäkrad avlider under försäkringsperioden kommer ett engångsbelopp som motsvarar försäkringsbeloppet multiplicerat med 12 att utbetalas till förmånstagare, dock inte mer än 400.000 kr. Det maximala beloppet gäller oberoende av om den försäkrade har tecknat ett eller flera försäkringsavtal genom Credigo (Northmill AB).

  3.3 Rätt till ersättning

  I händelse av fullständig arbetsoförmåga
  Förutsatt att du har omfattats av försäkringen i minst 30 dagar (
  kvalifikationsperiod), har du rätt till ersättning om du blir helt arbetsoförmögen och du har beviljats ersättning för detta av försäkringskassan. För varje sammanhängande period då du är helt arbetsoförmögen betalas ersättning ut månadsvis i högst 12 månader. Om du är oförmögen att arbeta under flera sådana perioder betalas ersättning ut i högst 36 månader men sammantaget max 12 månader. Ersättning betalas inte ut för de första 30 dagarna (karenstid). För perioden därefter betalas ersättning ut för varje dag som du är oförmögen att arbeta med 1/30 av försäkringsbeloppet, dock inte mer än 8 000 kronor per månad. Betalningen sker månadsvis.

  Om du återgår till arbetet, men får återfall inom 30 dagar, anses det fortfarande som samma sjukdomsfall och en ny karensperiod inleds inte.

  Du är inte berättigad till ytterligare ersättning om du återgår till arbetet, men får återfall när mer än 30 dagar, dock mindre än 180 dagar, har gått, sedan du sist var berättigad till ersättning. Om du har arbetat heltid under

9

minst 180 dagar i följd sedan du senast fick ersättning för fullständig arbetsoförmåga, har du återigen rätt till ersättning om du blir sjuk och är helt oförmögen att arbeta. En ny karensperiod på 30 dagar gäller dock (se ovan).

Särskilda undantag – symptomklausul

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst tolv månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

I händelse av ofrivillig arbetslöshet
Förutsatt att du har omfattats av försäkringen i minst 120 dagar (
kvalifikationsperiod) har du rätt till ersättning

om du ofrivilligt blir arbetslös, har beviljats arbetslöshetsersättning för detta och är registrerad som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. För varje sammanhängande period av ofrivillig arbetslöshet betalas ersättning ut månadsvis i högst 12 månader. Om det finns flera perioder av arbetslöshet betalas ersättning ut i högst 36 månader men sammantaget max 12 månader. Ersättning betalas inte ut för de första 30 dagarna (karenstid). För perioden därefter betalas ersättning ut för varje dag som du är ofrivilligt arbetslös med 1/30 av försäkringsbeloppet, dock inte mer än 8 000 kronor per månad. Betalningen sker månadsvis.

Om ersättning för arbetslöshet redan har betalats ut under en period, har du rätt till ny ersättning för ofrivillig arbetslöshet om du har arbetat heltid under minst 180 dagar i följd sedan du senast fick ersättning för ofrivillig arbetslöshet. En ny karensperiod på 30 dagar gäller dock (se ovan).

Särskilda undantag

Försäkringen beviljar inte ersättning för deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat kontrakt, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Ersättningen betalas inte heller ut vid arbetslöshet på grund av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet på grund av egen uppsägning.

Särskilda undantag – symptomklausul

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av dödsfall på grund av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst 24 månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

3.4 Utbetalning

I händelse av fullständig arbetsoförmåga;
Utbetalas försäkringsbeloppet månatligen i efterskott med 1/30 av försäkringsbeloppet per dag, dock med högst 8 000 kronor per månad under utbetalningsperioden.

I händelse av ofrivillig arbetslöshet,
Utbetalas försäkringsbeloppet månatligen i efterskott med 1/30 av försäkringsbeloppet per dag, dock med högst 8 000 kronor per månad under utbetalningsperioden.

I händelse av dödsfall
I händelse av dödsfall betalas ett engångsbelopp ut som motsvarar försäkringsbeloppet multiplicerat med 12 till förmånstagare.

3.5 Så här begär du ersättning Skadereglering genom en extern part

10

På försäkringsgivarens begäran kommer TPA Claims & Admin AB (Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg) att reglera ersättningsanspråk för denna produkt. Du måste därför meddela TPA Claims om du vill göra anspråk på ersättning.

Skriftlig anmälan
Den som vill göra anspråk på ersättning från en försäkring måste informera TPA Claims & Admin AB om detta

skriftligen så snart som möjligt. En skadeblankett finns på www.credway.seeller kan beställas per telefon från Credway. Adressen till ​Credigo (Northmill AB) är: Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige. E-post: kundtjanst@credigo.se. Alla som gör anspråk på ersättning måste skicka in de handlingar och övriga upplysningar som anges nedan och som TPA Claims & Admin AB begär på försäkringsgivarens vägnar för att kunna bedöma rätten till försäkringsersättning.

Samtycke
På
TPA Claimsbegäran måste den försäkrade ge sitt samtycke till att TPA Claims inhämtar information om den

försäkrades hälsotillstånd på försäkringsgivarens vägnar. Samtycke ges på en särskild blankett som försäkringsgivaren har producerat. Samtycket gäller endast för bedömning av rätten till försäkringsersättning. Samtycke innebär att försäkringsgivaren och/eller dennes samarbetspartners har rätt att inhämta information och handlingar från läkare, vårdcentral, sjukhus eller annan vårdinrättning samt försäkringskassan och andra försäkringsinrättningar.

I händelse av fullständig arbetsoförmåga
I händelse av ett försäkringsanspråk på grund av olycksfall eller sjukdom ska följande information skickas till TPA Claims så snart som möjligt:

 • ●  ifyllt ansökningsformulär

 • ●  läkarintyg om anger orsaken till arbetsoförmågan

 • ●  intyg som visar sjuklön eller annan ersättning som betalas ut av försäkringskassan på grund av

  arbetsoförmågan

 • ●  andra uppgifter eller handlingar som kan vara av betydelse för bedömningen av ärendet och som har begärts

  av TPA Claims

 • ●  försäkringsgivaren kan, genom TPA Claims, begära att den försäkrade kommer för undersökning hos en

  speciellt utsedd läkare. Kostnaderna för detta betalas av försäkringsgivaren. Om du som försäkrad inte följer instruktionerna kan din rätt till ersättning utebli.

  I händelse av ofrivillig arbetslöshet
  I händelse av ett försäkringsanspråk på grund av ofrivillig arbetslöshet ska följande information skickas till TPA Claims så snart som möjligt:

 • ●  ifyllt ansökningsformulär

 • ●  kopia av utbetalning från arbetslöshetskassan eller liknande

 • ●  intyg från arbetsförmedlingen som visar att den försäkrade är registrerad som arbetssökande

 • ●  intyg från den senaste arbetsgivaren som anger orsaken till arbetslösheten och hur länge den försäkrade har

  arbetat hos arbetsgivaren

 • ●  andra uppgifter eller handlingar som kan vara av betydelse för bedömningen av ärendet och som har begärts

  av TPA Claims

 • ●  försäkringsgivaren kan, genom TPA Claims, begära att den försäkrade kommer för undersökning hos en

  speciellt utsedd läkare. Kostnaderna för detta betalas av försäkringsgivaren. I händelse av dödsfall

  I händelse av ett försäkringsanspråk på grund av dödsfall ska följande information skickas till TPA Claims så snart som möjligt:

 • ●  ifyllt ansökningsformulär

 • ●  dödsfallsintyg med släktutredning utfärdat av Skatteverket

11

dödsorsaksintyg utfärdat av läkare

4. Begränsning av försäkringsgivarens ansvar 4.1 Felaktig eller ofullständig information

Om felaktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter har lämnats, kan det innebära att försäkringen blir ogiltig, ändras eller sägs upp och att försäkringsgivaren inte är ansvarig för försäkringsärenden i enlighet med föreskrifterna i försäkringsavtalslagen (FAL) samt svensk lag i allmänhet. Eventuella premier återbetalas inte i sådana fall.

4.2 Symptomklausul

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst 24 månader omedelbart före ersättningsanspråket beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

4.3 Särskilda undantag i händelse av arbetslöshet

Försäkringen beviljar inte ersättning i händelse av deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat kontrakt, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Ersättningen betalas inte heller ut vid arbetslöshet på grund av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet på grund av uppsägning.

4.4 Graviditet
Försäkringen ger inte ersättning för fullständig arbetsoförmåga på grund av graviditet eller följder därav.

4.5 Giltighet i utlandet

Utgiftsskyddet gäller när du vistas utomlands, oberoende av vistelsens längd. Livförsäkringen gäller om den försäkrade avlider utanför de nordiska länderna, oberoende av vistelsens längd. Försäkringen mot arbetsoförmåga och arbetslöshet gäller under de första 12 månaderna när du vistas utanför de nordiska länderna. Försäkringarna upphör att gälla efter det att du vistats utanför de nordiska länderna under 12 månader. En vistelse utanför de nordiska länderna anses som sammanhängande även om du gör korta resor till de nordiska länderna för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester och liknande.

4.6 Medvetet vållande av försäkringsskada

Försäkringsgivaren är inte ansvarig om du som den försäkrade medvetet eller genom grov vårdslöshet ger upphov till en försäkringsskada eller förvärrar konsekvenserna därav.

4.7 Självmord

Om du som försäkrad begår självmord inom 1 år från den tidpunkt då försäkringen togs ut kommer försäkring endast att gälla om det kan antas att du inte hade tankar på självmord när försäkringen togs ut.

4.8 Undantag för professionellt deltagande i sporter och tävlingar

Försäkringen omfattar inte olycksskada, dödsfall eller sjukdom som direkt eller indirekt uppstår på grund av tävlingar, sport eller scenkonst med inslag av fysisk aktivitet för vilka den försäkrade erhåller eller beräknas få en årlig inkomst och/eller sponsring om minst 0,5 basbelopp per år.

4.9 Brottsliga handlingar och påverkan av alkohol eller droger1
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfall som inträffar om du som den försäkrade:

begår eller hjälper till att begå en brottslig handling som kan leda till fängelse i enlighet med svensk lag 1

12

är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, lugnande medel, narkotika eller felaktig användning av läkemedel.

Försäkringen gäller inte heller för skada om det kan antas att den skadevållande händelsen har uppstått på grund av att du som den försäkrade var i ett sådant sinnestillstånd som avses i kap. 30, avsnitt 6 i strafflagen (dvs. under påverkan av en allvarlig psykisk störning).

4.9 Undantag när det gäller terrorism och massförstörelse

Försäkringen gäller inte för olycksfall som helt eller delvis, direkt eller indirekt, orsakas av, är en följd av eller som förvärras av:

 • ●  användning av biologiska massförstörelsevapen, spridning, tömning, utsläpp eller läckage av sjukdomsalstrande mikroorganismer och/eller biologiskt producerade toxiner, inklusive genetiskt modifierade organismer och toxiner som har framställts syntetiskt och som kan orsaka arbetsoförmåga, funktionsnedsättning eller dödsfall hos djur eller människor

 • ●  användning av nukleära massförstörelsevapen, explosiva kärnvapen eller anordningar och utsläpp, tömning, spridning eller läckage av klyvbart material som sprider radioaktivitet i tillräcklig mängd för att orsaka arbetsoförmåga, funktionsnedsättning eller dödsfall hos djur eller människor

 • ●  användning av kemiska massförstörelsevapen, utsläpp, tömning, spridning eller läckage av fasta, flytande eller gasformiga ämnen som kan orsaka arbetsoförmåga, funktionsnedsättning eller dödsfall hos djur eller människor

 • ●  terroristdåd där biologiska, nukleära eller kemiska massförstörelsevapen används oavsett hur de sprids eller kombineras.

  Terrorism innebär handlingar som utförs av en person eller en grupp av personer för politiska, religiösa, ideologiska eller liknande syften med avsikt att påverka regeringar eller riskera allmänheten eller delar av allmänheten.

  Terrorism kan innefatta, men är inte begränsat till, den faktiska användningen av våld, makt eller hot om sådant. Terrorister kan agera individuellt eller på begäran av eller i samarbete med en annan organisation eller regering.

  4.10 Force Majeure
  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för ekonomiska förluster som kan uppstå om behandlingen av ett försäkringsärende eller en utbetalning fördröjs på grund av krig, politiska oroligheter, lagstiftning, myndighetsåtgärder, arbetskonflikter eller liknande händelser som klassas som force majeure.

  4.11 Deltagande i krig eller vistelse i ett land utanför Sverige där krig eller politiska oroligheter råder

  Gruppförsäkringen gäller inte för en försäkrad person som deltar i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller försäkringsärenden som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara en följd av krig eller politiska oroligheter.

  Om krig eller oroligheter bryter ut i ett område därdu som försäkrad vistas, gäller försäkringen under den första månaden under förutsättning att du inte deltar i kriget eller de politiska oroligheterna.

  4.12 Om det är krig i Sverige
  Om det är krig i Sverige gäller särskild lagstiftning (se lagen om försäkringsverksamhet under krig eller risk för krig osv. (1999:890)). Lagstiftningen visar
  bland annatattförsäkringsgivaren har rätt att debitera en extra premie (krigspremie)för försäkringar som omfattar ansvar under krig.

5. Om vi inte kan komma överens Om vi inte kommer överens

13

Om du inte är nöjd med ett beslut, måste du först vända sig till försäkringsbolaget och begära omprövning. Skicka din förfrågan till:
The Managing Director
Maiden Life & General

c/o Maiden Global Holdings Ltd Albion House,The Valley Centre Gordon Road, High Wycombe Storbritannien HP13 6EQ

E-post customer.relations@maideniis.com

Om du efter förnyad kontakt med försäkringsbolaget fortfarande inte är nöjd finns flera möjligheter för att ompröva fallet (se nedan).

Försäkringsgivarens prövningsnämnd
Ett slutligt beslut i ett
försäkringsärende kan granskas av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden består av en oberoende expert med många års erfarenhet av personskador, en kvalificerad jurist och försäkringsgivarens granskare av anspråk och risker. Adress: Försäkringsgivarens Prövningsnämnd
c/o First Insurance AB, Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Allmänna reklamationsnämnden är en nationell myndighet som prövar tvister mellan privatpersoner och företagare utan kostnad. Nämnden undersöker inte tvister som rör belopp på mindre än 2 000 kronor och de hanterar inga medicinska bedömningar. Adress: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Telefon: +46 8-508 860 00.

Personförsäkringsnämnden (PFN)
Personförsäkringsnämnden prövar bara ärenden som gäller medicinska frågor och där nämnden behöver en

rådgivande läkare. Adress: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, Sverige. Telefon: +46 8-522 787 20.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Allmän information och rådgivning om försäkringsfrågor tillhandahålls av: Konsumenternas försäkringsbyrå. Adress: Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, Sverige. Telefon: +46 8-22 58 00, 08-24 88 91.

Kommunal konsumentvägledning
Varje kommun har ett kontor för konsumentvägledning som hjälper konsumenterna med allmän information och rådgivning.

Domstol
Tvister som uppstår i samband med försäkringsavtal kan prövas av allmän domstol. Tingsrätten är den första instansen.

Företrädare
Försäkringen täcker inte kostnaderna för ett juridiskt ombud.

14

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...