Allmänna villkor Mikro-/Kvartalslån

NORTHMILL AB, ORG.NR. 556709-4866
November 2017

1. Allmänt

Credigo erbjuder kredit till privatpersoner ("kredittagare") där kreditgivare är Northmill AB ("kreditgivaren"). Ansökan om kredit sker via www.credigo.se. Kreditgivaren är ett svenskt kreditgivningsföretag med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter lämna och förmedla krediter till konsumenter. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Kreditgivarens registrerade adress är Credigo/Northmill, Färögatan  33, 164 51 Kista. Vid godkännande av de allmänna villkoren samt beviljande av kreditansökan har kredittagaren ingått ett kreditavtal med kreditgivaren, i vilket de allmänna villkoren utgör en väsentlig del.

2. Kredit

Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan om kredit och kreditgivaren meddelar kredittagaren kreditbeslutet elektroniskt. Krediterna har löptider på 30 dagar och 90 dagar. 90-dagars-krediten är en avbetalningskredit, en så kallad annuitetskredit vilket innebär att kredittagaren ska återbetala kreditbeloppet månadsvis genom lika avbetalningar (annuiteter), inkluderande ränta och amortering till dess att krediten blivit fullt återbetalt.Efter ansökan kan kreditgivaren bevilja kredittagaren kredit på ett belopp om 500-10 000 kr som utbetalas till av kredittagaren anvisat bankkonto. För att kredittagaren ska kunna beviljas kredit måste denna ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå samt bevilja en lägre kredit än det kreditbelopp som kredittagaren ansökt om.

3. Återbetalning och avbetalning

Återbetalning/avbetalning inklusive ränta och kostnader ska vara kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen på respektive faktura/avisering. Återbetalning/avbetalning ska ske genom inbetalning till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodatum, belopp och kreditgivarens bankgirokonto framgår av fakturan/aviseringen som skickas till kredittagaren. Krediterna återbetalas/avbetalas enligt följande: (a) 30-dagars-kredit - en faktura avseende samtliga kreditkostnader, räntor och amortering, (b) 90-dagars-kredit - tre fakturor/aviseringar på lika stora totalbelopp avseende kreditkostnader, räntor och amortering enligt annuitetsmetoden. Återbetalningstiden kan även komma att öka t ex p g a att delbetalningar (annuiteter) inte betalas in i tid på angivet förfallodatum eller p g a att ytterligare ränta och kostnader läggs till kreditbeloppet till följd av sena inbetalningar. Vid betalning har kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

4. Förlängning av kredit

Om kreditgivaren erbjuder förlängning för den enskilda krediten har kredittagaren möjlighet att förlänga det ursprungliga kreditavtalets löptid genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen passerat. Kredittagaren kan förlänga kreditavtalets löptid med 30 dagar åt gången dock max 2 gånger per faktura/avi. De villkor som gäller för ansökan om kredit gäller även vid förlängning av kreditens löptid. Den avgift som utgår för förlängning av kreditens löptid är i enlighet med vid var tid gällande prislista som finns att tillgå på fakturan/avin eller genom att kontakta kundtjänst. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att inte medge en förlängning utan att behöva ange orsak. I de fall kreditgivaren inte medger förlängning avräknas inbetalning mot samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning mot kapitalskulden sker.

5. Ränta och avgifter

Kredittagaren är skyldig att för krediten erlägga räntor och avgifter enligt den avbetalningsplan som uppges vid ansökningstillfället och som framgår av hemsidan www.credigo.se, kreditavtalet och standariserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI-blanketten). Kredittagaren har tillgång till SECCI-blanketten vid ansökningstillfället på Credigos hemsida och kan ta del av all information innan kreditansökan görs.

6. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om en faktura/avisering inte betalas i tid har kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per skriftlig påminnelse. Kreditgivaren har även rätt att ta ut en förseningsavgift om 120 kr och dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning har erlagts till kreditgivaren. Dröjsmålsräntan är 2,5% per månad, dvs 30% per år.

7. Indrivning av skuld

Om krediten inklusive ränta inte återbetalas efter en skriftlig påminnelse äger kreditgivaren rätt att överlämna kravet till inkasso eller Kronofogdemyndigheten för indrivning, varvid lagstadgade inkassoavgifter samt övriga ansöknings- och administrationsavgifter tillkommer, vilka skall ersättas av kredittagaren.

8. Ångerrätt, förtidsinlösen och uppsägning

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda kreditavtalet. I det fall kredittagaren ångrar krediten inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för de antal dagar som kredittagaren haft tillgång till krediten och ränta debiteras till den dag full återbetalning sker. Kredittagaren har rätt att betala hela krediten i förtid, upplupna räntor och avgifter debiteras till den dag återbetalning sker.Vid sådan eventuell ångerrätt eller förtidsinlösen av krediten skall kredittagaren kontakta kreditgivaren (se kontaktinformation på vår hemsida under www.credigo.se/kontakta-oss/). Vid sådan notifiering från kredittagaren om ångerrätt eller förtidsinlösen ger kreditgivaren besked om exakta instruktioner och betalningsuppgifter inklusive belopp att återbetala. Om kredittagaren ångrar eller förtidsinlöser för många krediter inom tre månader kan denne spärras automatiskt för nya krediter under en viss period. Detta är ett led i arbetet mot penningtvätt. Bestämmelserna om ångerrätt och förtidsinlösen gäller inte om båda parter på kredittagarens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal.

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad försenad med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av fordran. 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad försenad med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av fordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill kreditgivaren få betalt i förtid enligt någon av punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid på minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till kredittagaren. Om kreditgivaren kräver betalning i förtid enligt någon av punkterna 1-3, är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Detsamma gäller om kredittagaren vid uppsägning enligt punkten 4 genast efter uppsägningen eller inom medgiven tidsfrist ställer godtagbar säkerhet för krediten. Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten (direkt eller indirekt) i förtid vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av allvarlig brottslighet.

9. Överlåtelse av kredit

Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta kreditavtalet - tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter - utan att i förväg inhämta kredittagarens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta krediten till annan utan kreditgivarens skriftliga medgivande.

10. Meddelanden och kommunikation

Har kreditgivaren skickat brev till kredittagarens folkbokföringsadress, ska brevet anses ha kommit kredittagaren tillhanda senast 7 dagar efter avsändandet. Meddelande som kreditgivaren har skickat via e-post eller sms till av kredittagaren angiven e-postadress/mobilnummer ska anses ha nått kredittagaren senast dagen efter avsändandet. 
Kommunikation mellan kreditgivaren och kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms, eller genom www.credigo.se. 
Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller andra nödvändiga kontaktuppgifter. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats.

11. Behandling av personuppgifter och uppgiftslämnande

Kredittagaren är införstådd med och samtycker till att kreditgivaren inhämtar, lagrar och använder personuppgifter såsom kredittagarens namn och adress, den beviljade krediten och kreditvärdering inklusive upplysningar från kreditupplysningsföretag. Kredittagaren är skyldig att lämna sådana upplysningar till kreditgivaren som är nödvändiga för att kreditgivaren skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag om penningtvätt och finansiering av terrorism. Kredittagaren samtycker till att personuppgifter får lämnas ut till samt behandlas av bolag inom kreditgivarens koncern samt samarbetspartners. Kreditgivaren äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kredittagaren samt genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen. Kreditgivaren äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även annat material begäras in, så som kompletterande bankuppgifter.

Kredittagaren medger att kreditgivaren på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger rätt att uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation. Kredittagaren är införstådd med att kredittagaren automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger kreditgivaren, bolag inom kreditgivarens koncern samt kreditgivarens samarbetspartners rätt att för detta syfte disponera uppgifter om kredittagaren. Kredittagaren äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas eller tas bort. Kredittagaren kan också göra en skriftlig anmälan till kreditgivaren om kredittagaren inte vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring, s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kreditgivaren.

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen.

12. Missbruk och bedrägerier

Kreditgivaren har rätt att polisanmäla alla bedrägerier och bedrägeriförsök. Kund förbinder sig att agera för egen räkning. Om misstanke föreligger att kund inte agerar för egen räkning kommer kreditansökan att avslås. Kreditgivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om krediten beviljats på oriktiga förutsättningar.

13. Begränsning av kreditgivarens ansvar

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

14. Tvist och klagomål

Tvist med anledning av krediten eller dessa villkor ska i första hand lösas genom överenskommelse. Klagomål framförs skriftligen enligt instruktion på kreditgivarens hemsida. Om en överenskommelse inte kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i domstol eller av Kronofogdemyndigheten.

Om kredittagaren är missnöjd med Credigos hantering av ett klagomål kan kredittagaren även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08 555 017 00.

15. Tillsynsmyndigheter

Northmill AB (Credigo) verkar under tillsyn av följande myndigheter:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...