Allmänna villkor Årslån 

NORTHMILL AB, ORG.NR. 556709-4866
April 2015

1. Parter/Definition

Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004.
Kreditförmedlare: Northmill AB med bifirma Credigo, org nr 556709-4866 .
Kreditavtal: Avtal om kredit jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor Årslånet.
Kredittagare: Den person som själv eller tillsammans med Medsökanden ansökt om och beviljats Kredit.
Kredit: Blancolån med rätt för Kredittagaren och Medsökanden att disponera beviljat lån.  
Medsökande: Den eller de personer som tillsammans med Kredittagaren ansökt om och beviljats Kredit.

2. Allmänt om Credigo/Northmill

Kreditförmedlaren är ett svenskt kreditgivningsföretag med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter lämna och förmedla krediter till konsumenter. Kreditförmedlarens registrerade adress är Credigo/Northmill , Färögatan  33, 164 51  Kista. Kommunikation mellan Kreditförmedlaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms eller genom www.credigo.se. Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.credigo.se samt genom Kreditförmedlarens kundtjänst.

3. Allmänt om Avida Finans AB

Kreditgivaren är ett svenskt kreditmarknadsbolag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell verksamhet. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivarens registrerade adress är Avida Finans AB, Box 38101, 100 64 Stockholm. Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon eller genom www.avida.se. Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.credigo.se samt genom Kreditgivarens kundtjänst.  

4. Ansökan om Kredit

Kredittagare och eventuell Medsökande måste vara myndiga, ha svenska personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via www.credigo.se. Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan.

5. Amortering

Krediten skall återbetalas månadsvis med rak amortering, d.v.s. amorteringsbeloppet är lika stort vid varje förfallodag, genom autogirobetalningar enligt punkt 14 nedan. Den månatliga amorteringen uppgår till 1/36-del av utbetald Kredit vid beviljat lån upp till 15 000 kronor och till 1/60-del av utbetald Kredit vid beviljat lån från 16 000 till 20 000 kronor. Kredittagaren har rätt att helt eller delvis lösa skuldsaldot i förtid. Vid Kreditavtalets upphörandedag, enligt punkt 22 nedan, skall slutamortering ske.

6. Kreditränta

Kredittagaren skall i samband med amortering, enligt punkt 5 ovan, betala upplupna räntor och avgifter. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utestående kreditsaldo. Kreditgivaren äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på www.credigo.se, senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För aktuell effektiv räntan för Krediten hänvisas till www.credigo.se. Den effektiva räntan är beräknad enligt Finansinspektionens normer.

7. Avgifter

I samband med amortering är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på www.credigo.se. Avgifterna skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att höja avgift i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på www.credigo.se senast när förändringen träder i kraft.

8. Ränta och avgifter vid bristande betalning

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra krediten dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är f.n. gällande kreditränta med tillägg av 12 procentenheter. Från tid till annan gällande räntesats finns angiven på www.credigo.se. Förseningsavgift, f.n. 120 kronor, samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 60 kr resp. 180 kr.

9. Avräkningsordning

Kreditgivaren äger rätt att bestämma att erlagd betalning skall avräknas i följande ordning; upplupna inkassokostnader, avgifter, ränta och kredit.

10. Betalningsplan

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren.

11. Reklamation

Reklamation mot fel i finansiell tjänst skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fick kännedom om felet och senast 13 månader efter debiteringsdagen. I annat fall förlorar Kredittagaren rätten att åberopa felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. Om utredningen visar att återbetalning ska ske åligger det Kreditgivaren att omedelbart betala tillbaka beloppet till Kredittagaren och i tillämpliga fall återställa den debiterade kreditens saldo till den som skulle ha förelegat om det reklamerade felet aldrig ägt rum.

12. Betalningsansvar

Kredittagaren och Medsökanden är solidariskt betalningsansvariga, såsom för egen skuld, för vid varje tillfälle aktuell skuld jämte upplupen ränta och avgifter. Kreditgivaren kontrollerar ej att det är Kredittagaren som utnyttjar sin e-legitimation vid kreditansökan och efterföljande kommunikation med Kreditgivaren. Kredittagaren ansvarar fullt ut för hur dennes e-legitimation används och står risken om någon obehörig använder Kredittagarens e-legitimation.

13. Kontoutdrag

Kredittagarna har möjlighet att kontakta kreditförmedlaren för aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag.

14. Autogiro

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro (automatisk betalning från Kredittagarens bankkonto). Kredittagaren medger, sedan ansökan härom godkänts av Kreditgivaren och Kredittagarens bank, att uttag får göras från det angivna kontot till Kreditgivaren. Kredittagaren är införstådd med att Kreditgivaren och Kredittagarens bank äger rätt att avbryta anslutningen till autogiro. Uttag görs på i kontoutdraget aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen. Vid försummelse förbinder sig Kredittagaren att på uppkommande skuldsaldo utge ränta och avgifter enligt punkt 8 ovan. Som förutsättning för medgivande gäller att Kreditgivaren svarar för riktigheten av betalningar och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan ha överförts från Kredittagarens konto. Uttag från Kredittagarens konto får göras endast om Kreditgivaren senast åtta dagar före förfallodagen underrättat Kredittagaren om betalningens belopp och förfallodag. Underrättelse sker genom utfärdande av kontoutdrag enligt punkt 13 ovan. Om Kredittagaren ej medger uttaget skall Kredittagaren omedelbart och senast två bankdagar före förfallodagen underrätta Kreditgivaren härom varvid Kreditgivaren spärrar autogirofunktionen. Kredittagaren kan när som helst säga upp autogirofunktionen med två bankdagars uppsägningstid. Bankgirocentralen (BGC) har i uppdrag att sköta autogirorutiner för kontoförande banks räkning. Kredittagaren medger därför att uppgifter ur kontoförande banks register om kontonummer och adress får samköras med BGC:s uppgifter till ett register.

15. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen;

b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter;

c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller

d) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtida betalning.

16. Ändrade villkor

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via e-post eller dagspress samt på www.credigo.se. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft.  Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.

17. Namn eller adressändring

Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av Kredittagarens eller Medsökandens namn, adress eller e-postadress. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister.

18. Personuppgifter

Kredittagaren och Medsökanden är införstådda med och samtycker till att Kreditgivaren och Kreditförmedlaren inhämtar, lagrar och använder personuppgifter såsom Kredittagarens och Medsökandens namn och adress, den beviljade Krediten och kreditvärdering inklusive upplysningar från kreditupplysningsföretag. Kredittagaren är skyldig att lämna sådana upplysningar till Kreditgivaren och Kreditförmedlaren som är nödvändiga för att Kreditgivaren skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kredittagaren och Medsökande samtycker till att personuppgifter - inom ramen för gällande tystnadsplikt (banksekretess) och personuppgiftslagen - får lämnas ut till samt behandlas av bolag inom Kreditgivarens och Kreditförmedlarens koncern samt samarbetspartners. Kreditgivaren/ Kreditförmedlaren äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kredittagaren samt genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen. Kreditgivaren/Kreditförmedlaren äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även annat material begäras in, så som kompletterande bankuppgifter.

Kredittagaren och Medsökanden medger att Kreditgivaren och Kreditförmedlaren på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger rätt att uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation. Kredittagaren och Medsökanden är införstådda med att Kredittagaren och Medsökanden automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger Kreditgivaren och Kreditförmedlaren, bolag inom Kreditgivarens och Kreditförmedlarens koncern samt Kreditgivarens och Kreditförmedlarens samarbetspartners rätt att för detta syfte disponera uppgifter om Kredittagaren och Medsökanden. Kredittagaren och Medsökanden äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas eller tas bort. Kredittagaren och Medsökanden kan också göra en skriftlig anmälan till Kreditgivaren om Kredittagaren eller Medsökanden inte vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring, s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till Kreditgivaren och Kreditförmedlaren.

19. Uppgiftslämnande till register

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Kreditgivaren via ec@avida.se.

20. Överlåtelse

Kredittagaren och Medsökanden medger att Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet - tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter - utan att i förväg inhämta Kredittagarens eller Medsökandens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande.

21. Befrielsegrunder

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar för indirekta skador endast om skadan orsakats av Kreditgivarens grova vårdslöshet eller om och i den omfattning som föreskrivs i tvingande lagstiftning. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.

22. Kreditens löptid

Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag.

Kreditgivaren äger rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan om Kredittagarens eller Medsökandens lämnade uppgifter vid ansökan om Kredit eller därefter visar sig felaktiga eller senare händelser motiverar ändrat ställningstagande. Om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör Kreditavtalet med omedelbar verkan varvid villkoren i Kreditavtalet i tillämpliga delar skall gälla så länge skuld kvarstår.

23. Ångerrätt

Kredittagaren och Medsökanden har ångerrätt i 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag denna information om avtalsvillkor och förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar. Kredittagaren och Medsökanden är solidariskt skyldiga att betala kreditränta samt eventuella avgifter från den tidpunkt Kredittagaren eller Medsökanden fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo. Kreditgivaren ska snarast och senast inom 30 dagar från mottagandet av meddelandet återbetala de avgifter kredittagaren betalat med anledning av krediten.

24. Klagomålsansvar, tvister m.m.

Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av tvisten. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225 800, lämnar avgiftsfri vägledning. Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal.

25. Medgivande till autogiro

Jag, i dessa allmänna villkor benämnd Kredittagaren, medger att uttag får göras från mitt bankkonto, enligt villkoren som anges under punkt 14 ovan, på begäran av Kreditgivaren för betalning via autogiro.

26. E-legitimation

E-legitimation är en elektronisk ID-handling som Kredittagaren kan använda för identifiering hos Kreditgivaren och Kreditförmedlaren. Kredittagaren förbinder sig att ej låta annan person nyttja Kredittagarens e-legitimation. Kreditgivaren kontrollerar ej att det är Kredittagaren som utnyttjar dennes e-legitimation i kommunikation med Kreditgivaren och Kreditförmedlaren. Kredittagaren ansvarar för hur dennes e-legitimation används och står risken om vid obehörigt användande.

Kontakta gärna oss ifall ni vill ta del av tidigare versioner av allmänna villkor.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...